För uthyrning av maskiner och utrustning till byggnads-, underhålls- och anläggningsarbeten m.m.


§1 Tillämplighet

Nedanstående villkor skall gälla om inte annat skriftligen avtalats mellan uthyrare och hyrestagare.

Mottagandet av hyrd materiel innebär accept av Allmänna hyresvillkor.

 
§2 Leverans/återlämnande

All hyresmateriel levereras fritt vårt förråd. Frakt och transportkostnad till och från förråd eller annan avtalad plats betalas av hyrestagaren. Materielen skall på kundens risk och bekostnad återlämnas till samma förråd. Återlämnande skall ske under uthyrarens öppettider. Hyresobjektet anses som återlämnat då tidssatt retursedel utfärdats.

 
§3 Hyrestid

a) Uthyrning för bestämd tid

Materielen skall återlämnas inom avtalad tid. Önskar hyrestagaren förlänga hyrestiden skall nytt hyresavtal upprättas före returdatum. Hyrestagare som brukar hyresmaterielen för längre tid än avtalad hyrestid kan ådraga sig straffrättsligt ansvar.

 

b) Uthyrning för obestämd tid (Iöpande hyresdebitering)

Hyrestiden räknas från och med den dag då hyresmaterielen levereras eller hålls tillgänglig för avhämtning till och med den dag då hyresmaterielen återlämnas. I hyresavtalet skall anges att hyrestiden är tillsvidare, och avtalet gäller till den dag materialen återlämnas.

 
§4 Hyresberäkning

Hyra debiteras enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. Angiven dagshyra utgör hyrespris per maskin och dag vid enskiftsdrift. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Vid utökad användning (flerskift) sker uppräkning som är proportionell mot angiven dagshyra. Alla veckodagar, även lördag, söndag och övriga helgdagar, debiteras till överenskomna hyresvillkor om inte annat skriftligen överenskommits. Grundhyra debiteras vid varje hyrestillfälle. För utrustning som enligt arbetsmiljölagen skall saneras, debiteras särskild saneringskostnad.

 
§5 Äganderätt till hyresmateriel

Hyresmaterielen är uthyrarens otvistiga egendom och hyrestagaren förvärvar inte på grund av detta avtal äganderätt härtill.
Hyrestagaren som i strid mot detta avtal förfogar över hyresmaterielen 
kan ådraga sig straffrättsligt ansvar. 


§6 Användning

Hyrestagaren svarar för att hyresmaterielen endast brukas av därtill behörig och utbildad

personal. Hyrestagaren och hyrestagarens anställda får inte utan uthyrarens skriftliga godkännande låta annan använda hyresmaterielen, hyra ut hyresmaterielen i andra hand eller överlåta detta hyresavtal på annan. Hyrestagare som i strid mot detta avtal låter annan bruka hyresmaterielen åtar sig förutom det fulla ekonomiska och tekniska ansvaret fullt säkerhetsansvar för den andra brukaren och för eventuell egendoms- och personskada för tredje man. För platsmonterad byggnadsställning och fallskydd gäller att hyrestagaren, på eget ansvar, får låta annan bruka materielen på det sätt den är konstruerad för och avsedd att brukas på. Hyrestagaren är skyldig att hålla uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller användes. 

Hyresmaterielen får ej utan uthyrarens skriftliga medgivande föras utanför Sveriges gränser.


 

§7 Tillsyn och vård

Det åligger hyrestagaren att omgående vid mottagandet av hyresobjektet och innan det tas i drift utföra erforderlig kontroll och att framföra eventuella anmärkningar till uthyraren innan hyresobjektet tas i drift. Hyrestagaren får inte ändra produktmärkning, identifikation eller skriftliga användarinstruktioner. Hyrestagaren är skyldig att vårda hyresmaterielen, att iakttaga utfärdade föreskrifter om hyresmaterielens skötsel och vård samt att använda föreskrivna driv- och smörjmedel som skall bekostas av hyrestagaren. För tillsyn och vård av hyresmaterielen skall hyrestagaren använda kompetent personal. Vid återlämnandet skall hyresmaterielen vara väl rengjord och med hänsyn till normal förslitning i gott skick. Har hyresmaterielen inte rengjorts debiteras hyrestagaren särskilt härför. För materiel som kan ha utsatts för skadliga ämnen, t.ex. asbetsdamm, debiteras en särskild saneringskostnad.

 

§8 Reparationer

Hyrestagaren får inte, med undantag av tillsyn och vård enligt § 7 ovan, utan uthyrarens skriftliga godkännande låta reparera eller förändra hyresmaterielen. Utbyte av godkända slit- och förbrukningsdelar vid nyttjandet av hyresmaterielen utföres och bekostas av hyrestagaren. Reparationer till följd av normal förslitning bekostas av uthyraren. Uthyraren är inte skyldig att ställa annan egendom till förfogande under reparations tiden. Vid skador, som uppkommit på grund av hyrestagarens oaktsamhet, debiteras stilleståndsersättning enligt uthyrarens prislista under reparationstiden.

 

§9 Ansvar för skador

Uthyraren, som inte kan övervaka hyrestagarens användning av hyresmaterielen och de omständigheter varunder hyresmaterielen nyttjas, ansvarar inte för person och sakskada samt förmögenhetsskada som kan uppkomma vid hyrestagarens användning av hyresmaterielen. Uthyraren ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador (t.ex. driftstopp, utebliven vinst) som åsamkas hyrestagaren till följd av fel på hyresmateriel. Konstateras fel i hyresmaterielen åligger det uthyraren att åtgärda felet utan dröjsmål.

 

§10 Åtgärder vid fel, skada och stöld

Hyrestagaren skall underrätta uthyraren om fel eller skada på hyresmaterielen samt om stöld under hyrestiden. Uthyraren skall efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som skall vidtagas med hyresmaterielen. Vid försäkringsfall skall hyrestagaren så snart möjligt göra skadeanmälan till sitt försäkringsbolag (se § 12 nedan ). Det åligger hyrestagaren att vid stöld av hyresmaterielen samt vid skada som orsakats av okänd person och som upptäckas eller bort upptäckas av hyrestagaren, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren och försäkringsbolaget. Vid längre hyrestider skall uthyrningsmaterielen översiktligt besiktas gemensamt av uthyraren och hyrestagaren, enligt schema som överenskommes, för att säkerställa materielens goda kondition.

Förlorad hyresmateriel som inte ersättes genom hyrestagarens försäkring debiteras hyrestagaren

till nyanskaffningsvärde. Skador på hyresmaterielen som inte kan hänföras till normalt slitage skall ersättas av hyrestagaren.§11 Särskilda bestämmelser bodar

Uthyrarens bodar, vagnar och containers enligt prislista är avsedda för bruk under arbetstid och är inte godkända för boende eller övernattning av något slag. Bodar för boende/övernattning offereras separat med specifikation som anger ändamålet.

Hyresobjektet är lös egendom och får inte nyttjas på sätt som innebär att uthyrarens äganderätt riskerar att upphöra eller på annat sätt belastas. Hyresobjektet får t ex inte inskrivas, pantsättas, sammanfogas med fast egendom eller överlåtas av hyrestagaren. Transporter samt etablering av hyresobjektet enligt hyresavtal.

Hyresobjektet får inte hyras ut i andra hand eller nyttjas av annan än hyrestagaren och hans anställda.

Hyrestagaren har dock rätt att, under eget ansvar, under arbetstid och på arbetsplatsen låta annan nyttja på plats etablerade arbetsbodar på det sätt de är avsedda att nyttjas, t ex för omklädning eller rast.

Föremål som hyrestagaren tillför hyresobjektet är hyrestagarens lösa egendom som skall avlägsnas vid hyrestidens slut och återställande skall ske.

Hyrestagaren ansvarar för alla nödvändiga tillstånd för placering, användning och borttagande/återställande av hyresobjekt, samt svarar för samtliga tillkommande kostnader och avgifter för uppfyllande av myndighetskrav med anledning av sådana tillstånd.

Hyrestagaren svarar för samtliga kostnader för den tomt/område där hyresobjektet skall placeras samt att ytan och tillgänglighet är lämplig och förberedd för nyttjande.

Uthyraren äger rätt att vid hyrestidens utgång och på hyrestagarens bekostnad utföra underhållsarbete för återställande av hyresobjektet.


§12 Försenad eller felaktig leverans

Om uthyraren inte tillhandahåller hyresmaterielen i funktionsdugligt skick vid avtalad tidpunkt har hyrestagaren rätt att häva avtalet eller begära sådan nedsättning av hyran som svarar mot felet eller dröjsmålet. Hyrestagaren har i sådant fall också rätt till ersättning för den skada han åsamkats, om inte uthyraren kan visa att han inte varit försumlig.

Hävnings- eller skadeståndspåföljd får dock inte göras gällande, när uthyraren erbjuder sig att avhjälpa fel på hyresmaterielen eller lämna annan godtagbar hyresmateriel och rättelse sker genast och utan kostnad för hyrestagaren. Hävnings- eller skadeståndspåföljd får inte heller göras gällande om inte hyrestagaren genast efter det han märkt, eller bort märka felet meddelar uthyraren härom (reklamation).


§13 Försäkring

Det åligger hyrestagaren att försäkra hyresmaterielen till sitt fulla återanskaffningsvärde under hela hyrestiden. Uthyraren svarar för att trafikförsäkring finns på hyresmateriel och fordon, som enligt lag är försäkringspliktiga.

 
§14 Uthyrarens hävningsrätt m.m.

Uthyraren har rätt att omedelbart häva avtalet och begära återlämnande av den uthyrda hyresmaterielen om

a) hyrestagaren inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot uthyraren då de förfaller till betalning, om dröjsmålet inte är av ringa betydelse för uthyraren.

b) uthyraren har skäl att befara en bristande betalningsförmåga för träffat avtal, och tillfredställande och begärd säkerhet inte ställs.

c) hyresmaterielen utsättes för onormal användning eller eljest vanvårdas så att betydande risk för värdeminskning föreligger.

d) hyrestagaren i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande inte är av endast ringa intresse för uthyraren.

Häver uthyraren hyresavtalet till omedelbart upphörande enligt ovan upphör hyrestiden och hyrestagarens rätt att nyttja hyresobjektet.

Avetablering och återlämnande av förhyrd materiel skall ske utan kostnad för uthyraren.

Sker inte återlämnande genom hyrestagarens försorg återtages materielen av uthyraren på hyrestagarens bekostnad.

Uthyraren har rätt att kräva säkerhet för värdet av uthyrd materiel i de fall risk för totalförlust föreligger.

 
§15 Force Majeure

Uthyraren och hyrestagaren är inte ansvariga för skada, som uppstår på grund av utebliven eller försenad uthyrning, som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelser, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Uthyraren och hyrestagaren har rätt att häva avtalet när det kan visas att inträffade omständigheter enligt ovan medfört väsentliga olägenheter och inte vållats av honom själv.

 

§16 Allmänna betalningsvillkor

Samtliga priser gäller exklusive mervärdeskatt. Kund som ej har överenskommen kredit betalar hyran i förskott. Om inte annat överenskommits är betalningstiden 10 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras med riksbankens fastställda vid varje tid gällande referensränta med tillägg av åtta procentenheter, vartill – i förekommande fall – kommer lagstadgad påminnelse- och inkassoavgift. Löpande fakturering sker två gånger per månad, avslutade hyresavtal faktureras snarast. Uthyraren förbehåller sig rätten att debitera faktureringsavgift samt uppläggningsavgift för nya konton. Om uthyraren så påfordrar skall hyrestagaren deponera av uthyraren begärt förskottsbelopp på hyra.


Grundhyra debiteras vid varje hyrestillfälle.
 

Stål & Hyrmaskiner AB reserverar sig för ändringar i priser och försäljningsavgifter utan föregående avisering.